Wanyen tribal leaders

Jurchen Name

Temple Name

Wugunai (c.1021-1074)

Jingzu

Helibo (1039-1092)

Shizu

Pocishu (1042-1094)

Suzong

Yingge (1053-1103)

Muzong

Wuyashu (1061-1113)

Kangzong

Aguda (1068-1123)

Taizu

 

Jin Emperors*

Name (reign)

Jurchen Name

Taizu (1115-23)

Aguda

Taizong (1123-35)

Wugimai

Xizong (1135-49)

Digunai

Prince of Hailing (1149-61)

Hela

Shizong (1161-89)

Wulu

Zhangzong (1189-1208)

Madage

Weishao Wang (1208-13)

Yongji

Xuanzong (1213-23)

Wudubu

Aizong (1223-34)

Ningjiasu

*dates and names from Schneider 2011.

Share the Mongol Empire Podcast