Liao Emperors*

Name (reign)

Khitan Name

Taizu (907-926)

Yelü Abaoji

Taizong (927-947)

Yelü Deguang

Shizong (947-951)

Yelü Ruan

Muzong (951-969)

Yelü Jing

Jingzong (969-982)

Yelü Xian

Shengzong (982-1031)

Yelü Longxu

Xingzong (1031-1055)

Yelü Zongzhen

Daozong (1055-1101)

Yelü Hongji

Tianzuo (1101-1125)

Yelü Yanxu

*dates and names from Mote 1999

Share the Mongol Empire Podcast